CARTE VECHE
 

B.17289 PETRI, Basiliu

   Sistemulu metricu: Manualu pentru invetiatori si toti barbatii de scola / Basiliu Petri / Editoriu: V. Romanu . - Sabiiu : [s. n.], 1875 (Sabiiu : Tipariulu lui W.Krafft (Tipografi'a lui S.Filtsch)) . - 128 p. ; 20cm

 

389.151