CARTE VECHE
 

B.12145 STATESCU, George

    Influenta si importanta padurilor in Romania / George Statescu . - Craiova : [s. n.], 1884 (Craiova : Tipografia Frati Benvenisti) . - 116p., tab. ; 23cm 

 

630.906/907(498)